cứu tôi với!!!

Go down

cứu tôi với!!!

Bài gửi by kysutinhoc12 on 4/1/2011, 2:00 am

có ai pro pascal vào giải e bài này với, chỉ là chỉnh sửa cho khác đi chút!!!
chỉnh những cái nào có thể thôi ạ!!!
t5 e nộp rồi!
cảm ơn nhé11

Program VeDoThi;
Uses Crt,Graph;
Const R : Word = 100;
Type
ProcType = Procedure;
Var
Page : Array[0..2] Of ProcType;
i : Integer;
mxd,a,b,c,d,e,a1,b1,c1,M,N,P,delta,x1,x2,cd,ct : Real;
ch:Char;
flag:boolean;

Function TCX(x:real):real;
begin
TCX:=M*x+N;
end;

Function F(x:real):real;
begin
F:=(a*x*x+b*x+c)/(d*x+e);
end;


function FSR(N : real; W, D : byte) : string; { Convert Real to String }
var
S : string;
begin
Str(N : W : D, S);
FSR := S;
end;

procedure BBT1;
begin
Setcolor(Yellow);
Rectangle(50,100,600,450);
Rectangle(50,100,600,200);
Rectangle(50,200,600,250);
Rectangle(50,250,600,450);
Rectangle(50,100,150,450);
Rectangle(50,200,370,450);
Rectangle(380,200,600,450);

OutTextXY(90,150,'x');
OutTextXY(90,225,'y''');
OutTextXY(90,350,'y');
OutTextXY(170,150,'-ì');
OutTextXY(270,150,FSR(x1,3,1));
OutTextXY(360,150,FSR(mxd,3,1));
OutTextXY(470,150,FSR(x2,3,1));
OutTextXY(560,150,'+ì');

OutTextXY(270,225,'0');
OutTextXY(470,225,'0');
OutTextXY(210,225,'-');
OutTextXY(410,225,'-');
OutTextXY(320,225,'+');
OutTextXY(520,225,'+');

OutTextXY(250,300,FSR(cd,3,1));
OutTextXY(170,400,'-ì');
OutTextXY(330,400,'-ì');
Line(180,390,240,310);
Line(280,310,340,400);

OutTextXY(470,400,FSR(ct,3,1));
OutTextXY(400,300,'+ì');
OutTextXY(550,300,'+ì');
Line(500,390,560,310);
Line(400,310,460,400);

end;


procedure BBT2;
begin
Setcolor(Yellow);
Rectangle(50,100,600,450);
Rectangle(50,100,600,200);
Rectangle(50,200,600,250);
Rectangle(50,250,600,450);
Rectangle(50,100,150,450);
Rectangle(50,200,370,450);
Rectangle(380,200,600,450);

OutTextXY(90,150,'x');
OutTextXY(90,225,'y''');
OutTextXY(90,350,'y');
OutTextXY(170,150,'-ì');
OutTextXY(270,150,FSR(x1,3,1));
OutTextXY(360,150,FSR(mxd,3,1));
OutTextXY(470,150,FSR(x2,3,1));
OutTextXY(560,150,'+ì');

OutTextXY(270,225,'0');
OutTextXY(470,225,'0');
OutTextXY(210,225,'-');
OutTextXY(410,225,'+');
OutTextXY(320,225,'+');
OutTextXY(520,225,'-');

OutTextXY(250,400,FSR(ct,3,1));
OutTextXY(170,300,'+ì');
OutTextXY(330,300,'+ì');
Line(180,310,240,390);
Line(280,390,340,310);

OutTextXY(470,300,FSR(cd,3,1));
OutTextXY(400,400,'-ì');
OutTextXY(550,400,'-ì');
Line(500,310,560,390);
Line(400,390,460,310);

end;


procedure BBT3;
begin
Setcolor(Yellow);
Rectangle(50,100,600,450);
Rectangle(50,100,600,200);
Rectangle(50,200,600,250);
Rectangle(50,250,600,450);
Rectangle(50,100,150,450);
Rectangle(50,200,370,450);
Rectangle(380,200,600,450);

OutTextXY(90,150,'x');
OutTextXY(90,225,'y''');
OutTextXY(90,350,'y');
OutTextXY(170,150,'-ì');
OutTextXY(360,150,FSR(mxd,3,1));
OutTextXY(560,150,'+ì');

OutTextXY(270,225,'-');
OutTextXY(470,225,'-');

OutTextXY(170,300,'+ì');
OutTextXY(330,400,'-ì');
Line(180,310,320,390);

OutTextXY(420,300,'+ì');
OutTextXY(580,400,'-ì');
Line(430,310,570,390);

end;


procedure BBT4;
begin
Setcolor(Yellow);
Rectangle(50,100,600,450);
Rectangle(50,100,600,200);
Rectangle(50,200,600,250);
Rectangle(50,250,600,450);
Rectangle(50,100,150,450);
Rectangle(50,200,370,450);
Rectangle(380,200,600,450);

OutTextXY(90,150,'x');
OutTextXY(90,225,'y''');
OutTextXY(90,350,'y');
OutTextXY(170,150,'-ì');
OutTextXY(360,150,FSR(mxd,3,1));
OutTextXY(560,150,'+ì');

OutTextXY(270,225,'+');
OutTextXY(470,225,'+');

OutTextXY(170,400,'-ì');
OutTextXY(330,300,'+ì');
Line(180,390,320,310);

OutTextXY(420,400,'-ì');
OutTextXY(580,300,'+ì');
Line(430,390,570,310);
end;


{$F+}
{-------------------------------}
Procedure PageN0;
Var
s1,s2,s3:String;
Begin
ClearDevice;
SetColor(Yellow);
SetTextJustify(CenterText,CenterText);
OutTextXY(GetMaxX Div 2,50,'KHAO SAT VA VE DO THI CUA HAM SO');
str(a:3:1,s1);str(b:3:1,s2);str(c:3:1,s3);
OutTextXY(GetMaxX Div 2,GetMaxY Div 2 -10 , s1 + '*X*X + ' + s2 + '*X + ' + s3 );
OutTextXY(GetMaxX Div 2,GetMaxY Div 2,'y = ------------------');
str(d:3:1,s1);str(e:3:1,s2);
OutTextXY(GetMaxX Div 2,GetMaxY Div 2 + 10 , s1 + '*X + ' + s2 );
End;

{-------------------------------}
Procedure PageN1;
Begin
ClearDevice;
SetColor(Yellow);
SetTextJustify(CenterText,CenterText);
OutTextXY(GetMaxX Div 2,50,'BANG BIEN THIEN CUA HAM SO');
if ((a*d>0) AND (delta >= 0)) then BBT1;
if ((a*d<0) AND (delta >= 0)) then BBT2;
if ((a*d<0) AND (delta < 0)) then BBT3;
if ((a*d>0) AND (delta < 0)) then BBT4;
End;

{-------------------------------}
Procedure PageN2;
Var
x,y,kx,ky,ymax,ymin,first,last:real;
i,c0,h0,c,h:integer;
tmp1:String;
Begin
ClearDevice;
if (mxd>0) then
Begin
first:=-10*mxd;
last:=12*mxd;
End;

if (mxd<0) then
Begin
first:=12*mxd;
last:=-10*mxd;
End;

if (mxd=0) then
Begin
first:=-5;
last:=5;
End;


{Tim min max}
x:=first;y:=TCX(x);ymin:=y;ymax:=y;
Repeat
y:=TCX(x);
if y>ymax then ymax:=y;
if y x:=x+0.1;
Until x>=last;
if ymin>=0 then ymin:=-0.1;
if ymax<=0 then ymax:=0.1;

SetColor(Yellow);
kx:=(GetMaxX-35)/(last-first);
ky:=(GetMaxY-35)/(ymax-ymin);
x:=first;
c0:=round(-x*kx+10);
h0:=round(ymax*ky+20);
{Ve 2 truc toa do}
Line(10,h0,GetMaxX-25,h0);
Line(c0,20,c0,GetMaxY-15);
OutTextXY(c0-10,h0+5,'0');
OutTextXY(GetMaxX-16,h0,'>X ');
SetTextStyle(DefaultFont,VertDir,0);
OutTextXY(c0,18,'>');
SetTextStyle(DefaultFont,HorizDir,0);
OutTextXY(c0,8,'Y');

Setcolor(cyan);
c:=c0+round(mxd*kx);
Line(c,20,c,GetMaxY-15);

x:=first;
While x < last do
Begin
c:=c0+round(x*kx);
h:=h0-round(TCX(x)*ky);
{Ve tiem can xien}
putpixel(c,h,cyan);

if (abs(mxd-x)>0.01) then
Begin
h:=h0-round(F(x)*ky);
putpixel(c,h,white);
End;
x:=x+0.01;
End;
OutTextXY(100,5,'Hay an phim Q de thoat !');
End;

{$F-}
{------------------------------}
Procedure InitGraphic;
Var
Gd,Gm,GmHi : Integer;
Begin
DetectGraph(Gd,Gm);
If Not (Gd in [EGA,VGA,HercMono]) Then
Begin
Writeln('Khong lat trang duoc');
Halt(1);
End;
{GetModeRange(Gd,Gm,GmHi);}
InitGraph(Gd,Gm,'C:\TP\BGI');
SetBkColor(Black);
End;

Procedure Menu;
Begin
clrscr;
writeln('****** VE DO THI HAM SO ******');
writeln;
writeln(' aX*X + b*X + c ');
writeln(' y = -------------- ');
writeln(' c*X + d ');
writeln('Nhap cac he so cho ham so');
write('Nhap he so a = '); readln(a);
write('Nhap he so b = '); readln(b);
write('Nhap he so c = '); readln(c);
write('Nhap he so d = '); readln(d);
write('Nhap he so e = '); readln(e);
mxd:=-e/d;
a1:=a*d; b1:=2*a*e; c1:=b*e-c*d;
delta:=b1*b1-4*a1*c1;
if delta>=0 then
Begin
x1:=(-b1-sqrt(delta))/(2*a1);
x2:=(-b1+sqrt(delta))/(2*a1);
if F(x1)>=F(x2) then
Begin
cd:=F(x1);
ct:=F(x2);
End
else
Begin
cd:=F(x2);
ct:=F(x1);
End;


End;
M:=a/d; N:=(b*d-a*e) / (d*d);
writeln('Tiem can dung x = ',FSR(mxd,2,1));
writeln('Tiem can xien y = ',FSR(M,3,1),'*X + ',N:2:1);
readln;
End;

{-------------------------------}
BEGIN
Menu;
InitGraphic;
flag:=false;
Page[0]:=PageN0;
Page[1]:=PageN1;
Page[2]:=PageN2;
i := 0;
Page[0];
Repeat
if i<0 then i:=0;
if i>2 then i:=2;

Page[i];
ch:=readkey;
if ch=chr($00) then
Begin
ch:=upcase(readkey);
case ord(ch) of
73: i:=i-1;
81: i:=i+1;
end;
End
else
Begin
if upcase(ch)='Q' then flag:=true;
End;
Until flag=true;
CloseGraph;
END.
avatar
kysutinhoc12
Thành viên mới
Thành viên mới

Nam Ngày sinh : 17/08/1990
Tuổi : 28
Ngày đăng ký : 04/01/2011

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết